JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ

PROFESJONALIZM

Aktualności

Szukaj

Regulamin konkursu „Kręci mnie zdrowie”

I. Organizator konkursu

1.  Organizatorem konkursu jest Fundacja Alchemia Sportu (dalej: Organizator).
2.  Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi pomiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.

II. Cel konkursu

Wykształcenie potrzeby aktywności fizycznej, racjonalnego odżywiania, propagowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, troski o własne zdrowie fizyczne i psychiczne wśród młodych ludzi.

III. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest planowanie i realizacja zadań promujących zdrowy tryb życia.
 2. Każda szkoła biorąca udział w projekcie będzie zobowiązana do ustalenia harmonogramu działań – zatwierdzonych przez Dyrekcję szkoły. Działania te muszą obejmować realizację różnorodnych działań promujących zdrowy tryb życia np. happeningów na głównych ulicach i placach miast i miasteczek, promocję ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu itp.
 3.  Dokumentacja z realizacji zadań będzie stanowić pracę konkursową
  i powinna uwzględniać następujące elementy:
 • Harmonogram planowanych działań zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły – oryginał,
 • Opis wykonywanych przedsięwzięć wraz z załączoną  szczegółową fotorelacją  (dołączoną  na nośniku elektronicznym),
 • Listę uczestników.

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu (dalej: Uczestnik) mogą być szkoły z terenu województwa śląskiego.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa  w konkursie  jest bezpłatne.
 3.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych szkoły dla potrzeb konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenia danych szkoły na liście laureatów konkursu w Internecie.
 4. Do konkursu nie dopuszcza się prac:
 • naruszających godność ludzką;
 • zawierających treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość;
 • raniących przekonania religijne lub polityczne;
 • zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
 • sprzyjających zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.

 

V. Zasady konkursu

 1.          Konkurs „Kręci mnie zdrowie” jest realizowany  w okresie od 10 lutego 2014 do 10 marca 2014r.
 2. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia     15 marca 2014 pod adresem: Fundacja Alchemia Sportu, 41-500 Chorzów,
  ul. Katowicka 10
 3. Przyjmujemy prace umieszczone na nośniku elektronicznym z dokumentacją przebiegu i fotorelacją z przeprowadzonych działań,  zatwierdzonym przez Dyrekcję Szkoły harmonogramem działań.
 4. Osobą upoważnioną  ze strony organizatora do kontaktu z uczestnikami jest      p.Katarzyna Czajka, tel. 661 777 775, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 5. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu, chyba, że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.
 6. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora.
 7. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową, a ostateczny werdykt będzie wynikiem głosowania członków Komisji podjętym po dyskusji. Komisja weźmie pod uwagę między innymi: oryginalność, ekspresję, zasięg działań lokalnych oraz  jakość przekazywanych informacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranej pracy.
  1. W okresie trwania konkursu Fundacja Alchemia Sportu zorganizuje w wybranych szkołach prelekcje z członkami Rady Fundacji oraz ich stypendystkami w celu popularyzacji sportu.
  2.  Organizator zastrzega sobie prawo  do umieszczenia na końcu lub początku każdej biorącej w konkursie pracy, planszy z logotypami sponsorów i partnerów konkursu.

 

VI. Dyskwalifikacja

Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:

1)      zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu,

2)      nie spełni wymogów regulaminu konkursu

 

VII. Nagrody

1.    Nagrody w konkursie:

I miejsce –

 bon na zakup sprzętu sportowego dla szkoły o wartości 5 000 PLN netto,

II miejsce –

 bon na zakup sprzętu sportowego dla szkoły o wartości 2 000 PLN netto,

III miejsce –

 bon na zakup sprzętu sportowego dla szkoły o wartości 1 500 PLN netto

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród, jeśli napływające prace nie spełnią wymaganego poziomu artystycznego.

 

IX. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności oryginalnego egzemplarza pracy oraz autorskich praw majątkowych do wybranej pracy konkursowej

 1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami, współtwórcami pracy.
 2. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych – załącznik ni 1.
 3. Oryginalny egzemplarz nagrodzonej pracy przechodzi na własność Organizatora, z chwilą przyjęcia nagrody przez Uczestnika konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do konkursu pracami,
  w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu – wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, każdorazowo w kontekście ich związku z konkursem.

 

X. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.alchemiasportu.pl w terminie do 24 marca 2014 roku. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani
o wynikach pocztą elektroniczną.  

XI. Unieważnienie konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:

 1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
 2. gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
 3. niezadowalającego poziomu  prac konkursowych.

 

XII. Postanowienie końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.
 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej www.alchemiasportu.pl

Karta zgłoszenia konkursowego „Kręci mnie zdrowie”