JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ

PROFESJONALIZM

Aktualności

Szukaj

Krajowy Rejestr Sądowy

Stan na dzień 31.01.2013 godz. 10:59:07

Numer KRS: 0000448894

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI
ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.01.2013

Ostatni wpis
Numer wpisu 1
Data dokonania wpisu 25.01.2013
Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/2255/13/964
Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

    1. Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA
    2. Numer REGON/NIP ------
    3. Nazwa ALCHEMIA SPORTU
    4. Dane o wcześniejszej rejestracji ------
    5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

    1. Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. CHORZÓW, gmina M. CHORZÓW, miejsc. CHORZÓW
    2. Adres ul. KATOWICKA, nr 10, lok. ---, miejsc. CHORZÓW, kod 41-500, poczta CHORZÓW, kraj POLSKA
    3. Adres poczty elektronicznej ------
    4. Adres strony internetowej ------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

    1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu  1    17.01.2013R.

Rubryka 5

    1. Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 7 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

    1. Nazwa organu MINISTER KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

 

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

    1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD
    2. Sposób reprezentacji podmiotu DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu

        1. Nazwisko/Nazwa lub firma SMOLIŃSKI
        2. Imiona ROBERT
        3. Numer PESEL/REGON 74042606094
        4. Numer KRS ****
        5. Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU
        1. Nazwisko/Nazwa lub firma STAWECKI
        2. Imiona MIŁOSZ
        3. Numer PESEL/REGON 70092503954
        4. Numer KRS ****
        5. Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru

    1. Nazwa organu RADA FUNDACJI

Podrubryka 1 - Dane osób wchodzących w skład organu

        1. Nazwisko/Nazwa lub firma MUSIOŁ
        2. Imiona KAROL
        3. Numer PESEL/REGON 44093002118
        1. Nazwisko/Nazwa lub firma WARZYCHA
        2. Imiona KRZYSZTOF
        3. Numer PESEL/REGON 64111703656
        1. Nazwisko/Nazwa lub firma BOSEK
        2. Imiona RYSZARD
        3. Numer PESEL/REGON 50041201959

Rubryka 3

Brak wpisów

 

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

         1. Cel działania CELEM FUNDACJI JEST WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

 

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

 

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

 

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia 31.01.2013
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl